ગુજરાત રાજ્ય અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ મારૂ

અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિ ગુજરાત રાજ્ય અધ્યક્ષ કિશોરભાઈ મારૂ

મોબાઈલ નંબર +91 98253 59992

સમગ્ર ભારતના પત્રકારોનું સંગઠન

કિશોરભાઈ મારું

P.D.Dabhi

હુ ક્રાઇમ કનેક્શન ન્યૂઝ પેપર ભાવનગર સમાચાર ખબર તમારી ન્યૂઝ વેબચેનલ લાઈવ ગુજરાત ન્યુઝ ટીવી રીપોટર છુ તેમજ સમગ્ર ભારત ના પત્રકાર ના એસોસિયેશન અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિ ( ABPSS ) ના આઈ.ટી.સેલ અધ્યક્ષ તરીકે કામ કરૂ છુ તેમજ ભાવનગર મા આર.ટી.આઈ એક્ટીવીશ્ટ છુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: